2009-05-30

பாரதி

என்னுள் விதைந்தவன்
இல்லை ! இல்லை !!
என்னுள் விதைத்தவன்
ஆம்
என்னுள் என்னை
விதைத்தவன்....

1 comments:

 
Back to top!